Polityka prywatnościPOLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM www.ruchomapodloga.com


§ 1. Postanowienia ogólne


1.Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
www.ruchomapodloga.com (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez MA TRAIL Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K..
2.Terminy użyte w Polityce oznaczają:
1.Serwis: serwis internetowy www.ruchomapodloga.com;
2.Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
3.Właściciel: MA TRAIL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K. , LICHNOWY, UL.
CHOJNICKA 48,89-620 CHOJNICE, 5552110344, ;
4.Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika,
z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny
serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz
numer;
3.Celem Polityki jest w szczególności:
1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych
przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i
wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do
niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela,
wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
1.ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
2.ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze
zm.);
3.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych


1.Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa.
Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej
przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych
według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
2.Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a
w szczególności zapewnia, aby dane te były:
1.przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których
dane dotyczą;
2.zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w
sposób niezgodny z tymi celami;
3.adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4.prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5.przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie
dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
6.przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
3.Waściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów
przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4.Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i
organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje
informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym
dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci
telekomunikacyjnych.
5.Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel
zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
1.prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2.prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3.prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania,
usuwania;
4.prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5.prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich
praw.
6.Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez
profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań
Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do
Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma
prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez
wysłanie wiadomo ści na adres Wła ściciela: info@matrail.com.
7.Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia
Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie
Właściciela.


§ 3. Cookies


1.Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do
jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do
niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard
wygody Serwisu, a zebrane dane s ą wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji
działań.
2.Cookies wykorzystywane są w celu:
1.dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2.optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego
Użytkownika,
3.tworzenia statystyk,
4.utrzymania sesji Użytkownika,
5.dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
3.Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
4.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z
Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową
nawigację.
5.Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie
zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron
internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby
blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w
ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6.Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies
poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
7.Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w
korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku
możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp
wymaga logowania.
8.Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym
Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika).
9.Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian
konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym
urządzeniu.
10.Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii
stosowanych w ramach Serwisu.


§ 4. Postanowienia końcowe


1.Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 22.05.2018 r.
Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
2.Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4.W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.